Circunscripción

1. Beijing

2. Liaoning

3. Jilin

4. Heilongjiang

5. Mongolia Interior

6. Tianjin

7. Hebei

8. Shandong

9. Shaanxi

10. Ninxia

11. Henan

12. Shaanxi

13. Sichuan

14. Hubei

15. Anhui

16. Chongqing

17. Guzhou

18. Yunnan

19. Qinghai

20. Gansu

21. Xinjiang

22. Tibet (Xizang)